ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπεύθυνη αντιμετώπιση σύνθετων φορολογικών θεμάτων, με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

Έχουμε λύσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων με σκοπό τη μικρότερη κατά το δυνατόν φορολογική επιβάρυνση.

  • Αναπτυξιακοί Νόμοι – Φορολογικά Ευεργετήματα
  • Φορολογικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
  • Απόσχιση Κλάδου – Μεταβίβαση Εταιρικών Μεριδίων
  • Ίδρυση Θυγατρικών – Υποκαταστημάτων.
  • Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας.
  • TRANSFER PRICING – Φορολογική Συμμόρφωση, Διαδικασίες Ενδοομιλικών Συναλλαγών