ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σύγχρονες μέθοδοι εταιρικής διακυβέρνησης & διαχείρισης  επιχειρηματικού κινδύνου

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης και συστήματα ελέγχου για την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου.

Αναλαμβάνουμε την κατάρτιση και επικαιροποίηση Business Plan με στόχο:

  • Την ανάδειξη της θέσης της επιχείρησης στον κλάδο και τις προοπτικές της
  • Την προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού
  • Την επισήμανση βασικών key-figures της επιχείρησης

Είναι χρήσιμο μέσα από το business plan να αναδεικνύονται οι αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της εταιρίας, οι μέθοδοι υλοποίησης καθώς επίσης να εξασφαλίζονται οφέλη τόσο για τους μετόχους όσο και για τους πιστωτές.

Παράλληλα, δραστηριοποιούμαστε στην κατάρτιση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης,  σε συνδυασμό με την εφαρμογή πρακτικών επιχειρηματικού μετασχηματισμού.