ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Αξιοποιώντας  την πολυετή εμπειρία μας στην τραπεζική αγορά, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναβάθμιση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Αναλαμβάνουμε την προώθηση και υποστήριξη αιτημάτων πιστοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης και επέκταση εργασιών, όπως:

  • Μακροπρόθεσμος Δανεισμός (επαγγελματική στέγη, εξοπλισμός κλπ)
  • Κεφάλαιο Κινήσεως
  • Εγγυητικές Επιστολές / Ενέγγυες Πιστώσεις
  • Project Finance
  • Factoring
  • Leasing

Συνεργαζόμαστε & αναπτύσσουμε σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με υπεύθυνα τραπεζικά στελέχη, μέσω τακτικής ενημέρωσης σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, την πορεία των εργασιών της καθώς και τη ροή των δανειακών σχέσεων.

Συνδράμουμε συμβουλευτικά στην αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού, με όρους συμβατούς με τη δραστηριότητα και τη λειτουργική δομή της επιχείρησης.

Προτείνουμε νέες μορφές δανεισμού, προσαρμοσμένες στον οικονομικό σχεδιασμό ανάπτυξης.

Επιδιωκόμενος σκοπός είναι:

  • Εξασφάλιση ευνοϊκών όρων δανειοδότησης (χρόνος αποπληρωμής, επιτόκιο)
  • Αύξηση ρευστότητας της επιχείρησης
  • Βέλτιστη σχέση πιστωτικού κινδύνου έναντι εξασφαλίσεων
  • Debt Restructuring για περιπτώσεις με υψηλή δανειακή επιβάρυνση και προβλήματα ρευστότητας